אמנת השירות של הקבוצה

 • החברה תספק ערבות בנקאית בהתאם לחוק המכר בגובה דירה חדשה בפרויקט כך שבטרם עזיבת הדירה יחזיק כל דייר ערבות מהבנק לפי שווי דירתו החדשה בסיום הפרויקט.   

 • תהליך הבנייה והחיזוק ילווה בפיקוח צמוד של מהנדס בניין מומחה מטעם החברה.

 • החברה תדאג להוציא פוליסת ביטוח קבלנים ורכוש מקיפה אשר תבטח את הפרויקט בביטוח נרחב המתאים לאופי הפרויקט, כולל ביטוחי צד ג', חבות מעבידים וכדומה.

 • החברה מתחייבת כי כל המלאכות והמוצרים בבניין יהיו עפ"י חוק התכנון והבנייה ובהתאם לתקן הישראלי.

 • כל האלמנטים בבניין יבוצעו ע"פ ובהתאם להוראות היצרן לגבי הרכבה והפעלה של כל אלמנט ואלמנט.

 • תשלום מלא על-חשבון החברה לכל היועצים והמומחים הנדרשים לרבות תשלום בסכום מוסכם שיועבר לנציגות הבנין לשם תשלום למפקח ולעורך הדין המייצג את הדיירים.

 • החברה תדאג למינוי ומימון מפקח בניה מטעם הדיירים אשר יהיה בקשר אישי ורצוף עם בעלי הדירות במהלך הבניה.

 • כל התכולות המתוארות במפרט החברה, וכל מה שנדרש לקיומו של הפרויקט ותכנונו וכן עמידה בתוספות שיוספו לפי דרישת הרשויות, הינן באחריותו הביצועית ובמימונו המלא של היזם.

 • כל העבודות יבוצעו לפי הוראת כל דין כולל כל החוקים והתקנות בנושאי בטיחות ועבודה באתר בניה.

 • התכנון והביצוע יעמדו בכל דרישות פיקוד העורף, כיבוי אש, חברת חשמל, עירייה, בזק ואיכות הסביבה. באחריות הקבלן לוודא מראש כל הדרישות וליישמן.

 • תינתן אחריות לכל העבודות בהתאם לחוק המכר (דירות) לרבות ערבות בדק.

 • החברה תעמיד ערבות בנקאית למשך שנתיים שכירות בטרם עזיבת הדייר את דירתו.